Toplum ve Haberler > Tarih > Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?

Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?

(10 oy, 3.40 / 5)
Yazar: Halit Durucan | Kategori: Tarih | Tarih: 13 Mart 2011 | 17124 kez okundu

Hz. Muhammed Türk müydü?

Günümüzün tarih araştırmacıları son günlerde İslam dininin ulu önderi Hz. Muhammed hakkında bir takım araştırma yapmışlardır. Araştırmanın maksadı; yüce peygamberimizin Arap olup olmadığını ortaya koymaktı. Araştırmacıları böyle bir araştırmaya yönelten sebep; Kemal Atatürk’ün Peygamberimiz hakkında söylediği sözlerdir. Bir başka sebep; peygamberimizin Türklerle ilgili sözleridir. Araştırmacılar, peygamberimizin söylediği sözlerin sahih (doğru) olup olmadığını derinlemesine takip etmişler, doğruluğundan emin olduktan sonra konuyla ilgili makaleler ve kitaplar yazmışlardır.

 

Kemal Atatürk, Türk Tarih Kurumu’nun 1932 yılında tertiplediği konferansa katılmış, konuyla ilgili şu konuşmaları yapmıştır. O konuşmalardan bazı alıntılar: “Milliyet teorisini milliyet ülküsünü çözüp, dağıtmaya çalışan teorilerin Dünya üzerinde uygulama kabiliyeti bulunmamıştır. Çünkü tarih olayları hadiseler, gözlemler, insanlar ve milletler için her zaman milliyetin hâkim olduğunu göstermektedir. Bugün Türk çocukları biliyor ve bilecekler ki onlar yalnız dört yüz çadırlık bir aşiretten değil, on bin yıllık arî, medeni ve yüce bir ırktan gelen yüksek kabiliyetli bir millettendirler”

 

“Tarih yazmak, tarih yapmak kadar önemlidir. Eğer yazan yapana sadık kalmaz ise değişik olan hakikatler şüpheli bir şekil alırlar. Böylece de beşeriyetin yolunu değiştirirler”

 

“Biz daima hakikati arayan ve onu buldukça ve bulduğumuza kani oldukça süslemeye cesaret gösteren insanlar olmalıyız. Her şeyden evvel kendi inisiyatifimizi ve de milli süzgecinizi kullanınız. Çünkü tarihi hadiseler ve müşahedeler insanlar ve milletler arasında hep milliyetin hâkim olduğunu göstermiştir. Dünyanın bize hürmet etmesini istiyorsak, ilk önce biz kendi benliğimize ve de milletimize bu hürmeti, hissi, fikri ve fiili olarak bütün davranış ve hareketlerimizle gösterelim. Bilelim ki, milli benliğini bulamayan milletler başka milletlerin esiridirler”

 

“Eğer araştırırsanız Peygamberimizin Türk olduğunu ispat edebilirsiniz”

 

Araştırmacı yazar Muharrem Kılıç, Kemal Atatürk’ün bu tespitlerinin ve araştırma tavsiyelerinin izlerini sürmüştür. Bu yolda ciddi mesafeler alan Muharrem Kılıç’ın “Gizlenen Türk Tarihi/Hz. Muhammed” isimli kitabında iki esas noktaya temas edilmiştir.

 

a-) Naakal Tabletleri ile ortaya çıkan MU Uygarlığı’nın (Güneş İmparatorluğu) bir Türk Uygarlığı olduğudur. MU Kıtası’nın “Büyük Tufan” ile yok olduğunda, bu uygarlığın Uygur Türkleri aracılığı ile dünyanın muhtelif yerlerine dağıldığı iddiası (Aztekler, Mayalar, İknalar gibi) sağlam kanıt, bulgu ve bilgilerle belirtilmiştir. Sümerler, bu uygarlığın devamıdır; yani öz be öz Türk’tür ve dilleri de Turanî bir dildir. Tespitlere göre o dönemlerde Türk Dili, insanlığın ortak diliydi. Elde edilen bu tespitler, Atatürk’ün Güneş-Dil Teorisi”ni yeniden gündeme taşımıştır.

 

b-) Museviler, Hz. İbrahim’in Yahudi olduğunu iddia ederler; ancak Kuran-ı Kerim, Hz. İbrahim’in Yahudi olmadığını belirtmektedir. Bizim için esas olan Kuran olduğuna göre bu iddialara itibar edemeyiz. Kaldı ki; yerli ve yabancı bütün araştırmacılar, Sümer uygarlığını araştırmışlar, Sümerlerin Türk olduğu noktasında fikir birliğine varmışlardır. Bilindiği üzere, Hz. İbrahim, Sümer asıllı bir kral, aynı zamanda da bir peygamberdi. İslam Önderi de Hz. İbrahim’in neslinden gelmiştir ki; bunu bizzat kendi ifadelerinden anlıyoruz. Araştırmacı Yazar Muharrem Kılıç, Gizlenen Türk Tarihi ve Hz. Muhammed isimli kitabında İslam Önderinin kısa ve uzun şeceresini çıkartmış; çıkardığı şecereleri de pek çok delillere dayandırmıştır. O delillerden bazıları şöyledir:

 

a-) Hz. Peygamberi Medine’ye davet eden Evs ve Hazreç kabileleri Sümer asıllı idiler. Sümerlerin dağılışı sırasında Yemen’e göç etmişlerdi. Medine’ye gelişleri daha sonradır. Biatlerinde; “Muhammed bizdendir” demişler ve Hz. Peygamber de; “kanınız kanımızdır” diye karşılık vermiştir.

 

b-) Kureyş ileri gelenleri Ebu Talip’in yanına gelerek ona; ya yeğenini susturup davalarından vazgeçmesini, ya da Türk yurtlarına (öz yurtlarına) çekip gitmelerini tavsiye etmişlerdi. Peygamberimizin amcası Ebu Talip, bu tehditlere 94 beyitten oluşan “Kaside-i Lamiyye” ile cevap vermiştir. İşte o kasideden bazı bölümler:

“Düşman bizim gücümüze boyun eğip kahroluyor/ Hâlbuki onlar bizim Türk ve Aftalitlerin kapılarına sığınmamızı isterler/ Allah’ın evine ant olsun ki, sizler yalan söylüyorsunuz/ İşleri karmakarış etmeden ne Medine’yi terk/ Ne de buralardan Türk yurtlarına gitmeyeceğiz”

 

Ebu Talip’in bu şiirinde Türkler yanında “Aftalitler” yani “Akhunlar”dan söz etmesi oldukça ilginç ve önemlidir. Demek ki Araplar, Hz. Peygamber’in soyunu çok iyi biliyorlardı ama yüzyıllar boyu bu gerçeği gizlemişlerdir.

 

c-) Hz. Peygamberin torunu Hz. Hüseyin’in Kerbela olayından önce Türk yurtlarına gitme isteği bilindiği üzere Yezit tarafından reddedilmişti. Çünkü Yezit biliyordu ki; Hz. Hüseyin Horasan’a giderse, soydaşlarıyla birleşip, tekrar dönecekti.

 

d-) Bir gün İslam Peygamberi ashabıyla otururken, bilinmeyen bir dille; “Ne güzel üzüm” buyurdu. Sahabe anlamayarak; “Ya Muhammed, Arapça konuş” dedi. İslam Peygamberi; “Durun, yakınmayın. Ben köküm olan Hz. İbrahim’in dili ile konuşuyorum. Arap benden ama ben Arap’tan değilim” diye cevap verdi.

İslam Peygamberinin Türklerle ilgili pek çok hadisleri mevcuttur. Araştırmacılar, hadislerin sahih olup olmadığını iyice tetkik ettikten sonra sahih olduğuna karar vermişlerdir.

 

O sahih (doğru) hadislerden bazıları:

a-) İstanbul mutlaka fethedilecektir. İstanbul’u fethedecek olan kumandan ne güzel kumandan, askerleri ne güzel askerdir.

b-) Türk dilini mutlaka öğreniniz. Çünkü onlar, İslam dinini dünyaya yayacaklardır.

c-) Türkler sizlerle savaşmadıkça, onlarla savaşmayınız.

 

İslam Peygamberinin, Türklerin yaptığı kıl çadırdan istemesi ve kıl çadırda bir süre kaldığı da kayıtlarda mevcuttur. Ayrıca; Türklerden bahsederken sürekli olarak Kanturaoğulları demesi araştırmacıları bu yöne sevk etmiştir. Yapılan araştırmalar, Hz. İbrahim’in Mısır’a gittiğini ve orada hüküm sürmekte olan Hikoslar diye kayıtlara geçen Sümer Türk Hanedanı’nın Kantura isimli kızı ile (prenses) evlendiğini, Prenses Kantura’nın daha sonra Hacer adını aldığını ortaya koymuştur. Arap kaynaklarında Kantura’nın Türk Hakanının kızı olduğuna dair pek çok bilgiler mevcuttur. İbnü’l İbri, Kantura’nın hiç tereddütsüz Türk Hakanının kızı olduğunu kaydetmektedir. (Muharrem Kılıç. 119- İbnü’l İbri, Tarihu Muhtarasu’d Düvet Beyrut, s. 14’den nakil) Konuya ışık tutan bir başka kaynak ise, Süryani Tarihçi Ebul Ferec’in “Tarih-i Muhtasar’u-d düvel” isimli kitabının 23. sayfasında da Hz. İbrahim’in Türk Hükümdarının kızı Kantura ile evlendiğini ve Kantura’nın da Hacer ismini aldığına dair ciddi bilgiler vardır. (M.Kılıç 181)

 

İslam Peygamberi Türkleri tarif ederken;

“suratları örs üzerinde çekiç ile dövülmüş gibi serttir”

“Onlar kıldan çadırda otururlar ve kıldan çarık giyerler”

“Onlar çok iyi ata binerler ve at sırtında ok atarlar, kılıç kullanırlar”

 

Toparlayacak olursak:

Bilindiği üzere Kemal Atatürk iyi bir okuyucudur. Tarihe, tarihimize ve İslam Dini’ne olan düşkünlüğü bilinmektedir. Atatürk, bu ilgisinden dolayı Türk Soyu’nun izlerini sürmek için Tahsin Mayatepek’i üç yıllığına Meksika’ya Maslahatgüzarı olarak görevlendirmiştir. Mayatepek, ilk iş olarak tarih ve dil üzerinde araştırma yapmıştır. Orta Amerika’da Maya kültüründeki “Güneş Kültü” ve “Güneşe Tapınma Eylemi”nin Orta Asya’daki güneş kültü ile olan ilişkilerini Maya Dili ile Türkçe ve diğer Asya dillerinin ilişkilerini incelemiştir. Mayatepek, araştırma sonuçlarını 14 rapor halinde hem Atatürk’e ve hem de Türk Dil Kurumu’na yollamıştır.

 

Yollanan raporları büyük bir dikkatle inceleyen Kemal Atatürk, Mayaların Türk olduğunu ve kullanılan dillerin de Türk dili olduğuna kanaat getirmiştir. Ayrıca Kemal Atatürk, Mayatepek’in ilerleyen dönemlerde, İslam dini ve onun Önderi hakkındaki yanlış bilgiler verdiğini tespit etmiş; bu sebeple raporların kendisine değil, Türk Dil Kurumu’na gönderilmesini istemiştir.

 

Peygamberimizin her hali ve duruşu dikkat çekicidir. Peygamberimiz ile ilgili ortaya atılan bu iddialar üzerine âcizane bir dizi araştırma yaptım ve edindiğim sonuçları aktarmaya çalıştım, Amacım; İslam Önderi’nin ille de Türk olduğunu iddia etmek değildir. Onun insanlığa gönderilmiş bir uyarıcı, bir kurtarıcı olması; ayrıca Yüce Allah’ın (c.c) Peygamberi ve sevgilisi olması; İslam Önderi’ne inanmamız ve onun izini takip etmemiz için yeterli sebeplerdir. Onu daha çok sevebilmek için başka sebepler aramanın hiçbir mantığı yoktur; ancak yıllar süren bu çalışmalara saygı duyulması gerekir. Zira bu çalışmaların her bir satırında bir özveri, bir emek vardır. Bu sebeple; varılan sonuçlar doğruda olabilir. Görülen o ki; İddiaların güçlü delillere dayandırılması doğruluk oranını bir hayli artırmıştır.

 

Beklentimiz şudur ki; tarihin tozlu sayfalarında insanlardan gizlenen pek çok gerçeğin bir gün, gün ışığına çıkarılmasıdır. Karanlıkta kalan, insanlardan gizlenen tüm gerçekler, gün ışığına çıkıp aydınlanmayı bekler. Karanlığa terk edilen hiçbir gerçek sonsuza kadar gizli tutulamaz.

 

Yazar Hakkında

1960 yılında Kırıkkale'de doğdum. İlk ve ortaokulu Kırıkkale'de, liseyi de Ankara'da tamamladım. Üç çocuk babasıyım. Okumayı, araştırmayı, yorum ve eleştiri yapmayı severim. Bu birikimlerimden faydalanarak "Mevtadan Mektup Var! isimli birde kurgu romanım yayınlanmıştır. Roman sevenlere tavsiye ediyorum. Ortaokul ve lise yıllarımda oluşturduğum arşivimden ve günümüz teknolojisinden faydalanarak bu sitede makale yazmaya başladım. Amacım; makaleseverlere doğru bilgiye dayanan yazılar hazırlamaktır. Bilgi birikimlerimi kişisel dünya görüşümle harmanlayıp, okuyucusu ile buluşturmaktır. Okuyucularımdan beklentim şudur; yazdıklarımı beğenin veya beğenmeyin, lütfen yorum yapın, beğenip beğenmediğinizi belirtin. Çünkü; sonuçta yazarlarda insandır, yanılabilir. Hatalarımı göstermeniz dileğimle, hepinize saygılarımı ve selamlarımı sunuyorum. E-mail: atessbeyy@mynet.com

Allah'a emanet olunuz...

 


 


Makale Kaynağı: Halit Durucan - MakaleMarketi.com

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

Yorumlar  

 
+4 #1 Hz. Muhammed (s.a.v) AraptırHüseyin 05-08-2011 16:57
Hangi güçlü deliller. Böyle şakalar yapmayın Allah aşkına. Ne yani siz bu safsatalara inanıyor musunuz. O zaman bütün insanlar ahirette arapça değil de türkçenin bir çeşidiyle konuşacaklar.

Hiç bir mesnedi olmayan bu iddialar, türkleri ırkçılık taassubu altına almak için uzun çabalar sonucu üretilmiş safsatalardır. Doğru olabileceğini düşünmek bile büyük bir talihsizliktir.

Dahası ashabıyla otururken üzüm yeme olarak anlatılan hadise, tamamen uydurmadır:

"Ben Arapların, Suheyb Rumların, Selman Parsların, Bilal de Habeşlilerin ilk olarak Cennete girenleriyiz." (Feyzü'l-Kadîr, 3:43, Hadis no: 2695)

"Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim. Benim lisanım (Arapçayı en fasih konuşan) Benî Sa'd lisanıdır." (Feyzü'l-Kadîr, 3:44. Hadis no: 2696)

Bu hadis-i şerifler hiçbir yoruma ihtiyaç bırakmadan Peygamberimizin nesep ve nesil bakımından Arap olduğunu bildirmektedir.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+6 #2 Hz. Muhammed (s.a.v) AraptırHüseyin 05-08-2011 17:10
"Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır." (Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225)

Tabii Hadis-i şerifte "Arabi seviniz" ifadesini mutlak olarak anlamamak lâzımdır. Çünkü Araplar içinde gayrimüslimler olduğu gibi, günümüzde dinsizler de vardır. Onların sadece Arap ırkına mensup olmaları, Arapça konuşmaları onları sevmeye kâfi gelen hususlar değildir. Hadiste yer alan beyandan maksat, Müslüman olan, dinini yaşayan, Resulullahın izinde olan Araplardır.

Bu yapılan, bir zamanlar Yahudi ve Hristiyanların: "İbrahim yahudiydi-hristiyandı" demesine benziyor. Oysa O ne Yahudiydi ne de Hristiyandı.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+4 #3 Hz. Muhammed (s.a.v) AraptırHüseyin 05-08-2011 17:11
"Ey Kitap ehli! İbrahim hakkında niçin tartışıyorsunuz ? Oysa Tevrat da, İncil de ondan sonra indirilmiştir. Siz hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz ? Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim, ne yahudi, ne de hristiyandı; fakat o, Allah'ı bir tanıyan dosdoğru bir müslümandı, müşriklerden de değildi." (Al-i İmran, 65-67)

Aynı şekilde Ebu Talip'le ilgili olanlar da yalandan ibarettir.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+2 #4 Yoruma cevapHalit Durucan 06-08-2011 00:01
Sevgili Hüseyin, siz yazıyı okurken nasıl okudunuz ve nasıl anladınız bilmem ama, bu makalede Peygamberimizin yüzde yüz Türk olduğunu anlamya çalışmadım. Verdiğiniz hadisler doğru olabilir ancak pekçok hadisin sahihliği tartışmalıdır. Bu konuya giremeyeceğim zira bu konular sorumluluk ister. Verdiğim hadisler pek çok yerde geçer, doğruluğunu veya yanlışlığını ne sen ne de ben ispat edemeyiz. Bi takım diyaloglar o dönemde yaşanmış ve günümüze kadar gelmiştir. Makalenin son paragrafında söylemek istediğimi zaten söylemişimdir. BUunun üzerine uzun uzun yorum yapmanızı da ayrıca anlayamadım. Peygamberimiz ister arap, ister Türk olsun, hiç birşey fark etmez. O yüce Resul başımızın tacıdır. Biz bunu böyle biliriz ve böyle iman ederiz. Saygılarımla
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+4 #5 Cevaba cevap.. :)Hüseyin 06-08-2011 10:55
Siz de benim yorumlarımı okurken nasıl okudunuz ve nasıl anladınız bunu da ben bilemem, ben bu yazıda peygamberin %100 Türk olduğu anlatıldığını düşünüp:

"Hayır arkadaş peygamber %100 değil, %52.5 Türk" demedim bu bir;

İkincisi benim verdiğim hadisler pek çok yerde değil, sadece hadis kitaplarında geçiyor. Sizin pek çok yer derken Google demek istediniz sanırım.

Çünkü Google'den Hz. Muhammed, Arap veya Türk kelimelerini yazdığım da enteresan bir biçimde onlarca belki yüzlerce arama sonucunda Muhammed'in (sav) Türk olduğu anlatılan yukarıda ki yazı çıkıyor. Hatta neredeyse bu yazı dışında bir şey bulmak imkansız bir şey gibi.

Yani bur yazıda hadis diye zikredilenler Google hadisleri...

Yani demem o ki, ya bu yazı sizin değil, birileri uydurmuş ve organize bir biçimde internette servis edilmeye çalışılıyor. Ya da siz yazmış olsanız bile bunun organize işler olduğu gerçeği değişmiyor.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+2 #6 Cevaba cevapHüseyin 06-08-2011 10:57
Dediğiniz gibi Peygamber ister Arap olsun (ki zaten Arap) ister Türk olsun, hiç bir şey değişmez. Ancak böyle düşünerek basite de indirgenemez. Bunun adına resmen iftira denir.

İnternette hemen hemen her platformda copy paste yapılarak servisi yapılan ve hiç bir mesnedi olmayan ve hiç bir şekilde ciddiye alınmaması gereken bu yazı, Müslüman Türkleri kandırmaya ve ırkçılık taassubuna sürüklemeye yönelik hazırlanmış bir yazıdır.

Hele sizin gibi değerli bir büyüğümüzün böylesine çirkince hazırlanmış bir yazıyı dikkate alması da oldukça enteresan

Son olarak site yöneticilerinde n de, böyle güzel bir siteden iftira ve yalanlarla dolu bu yazıyı sitelerinden derhal kaldırmalarını rica ediyorum.

Başka da bir şey demiyorum.

Saygılar...
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
-2 #7 CevapHalit Durucan 06-08-2011 23:57
Google deki bilgilerin pekçoğunun doğru olmadığı doğrudur. Burada şunu söylemek isterim, yukarıda verdiğim örnekler mutlak surette belirli kayıtlardan alınmış ve insanlarla kitap olarak ve makaleler olarak paylaşılmıştır. Konuyla ilgili verilenler sana göre doğru olmayabilir, ancak bunların tamamını reddetme bence doğru değildir. O kaynaklara da bakmak ve kendi kaynaklarıyla karşılaştırmak gerekir. Bu makaleyi biryerden alıp kopyalamadım. Bu konu merakımı cektiği için ilgili kaynaklardan bazılarını araştırdım. Tabi google den de faydalandım. Yine söylüyorum, burada herhangi bir iftiranın peşinde değilim, bu bir müslümana yakışmaz. Ben merakımdan dolayı bu konuyu yazdım. Ayrıca böyle bir konuyu araştırmak ve yazmak seni neden rahatsız etti. İnsanlar elbette araştıracak, bilmediklerini öğrenecek. Ama ikna olursunuz ama olmazsınız. Burada ben Peygamberimizin ille de Türk olduğunu iddia etmedim. O hangi milletten olursa olsun başımızın tacıdır. Saygılar
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+3 #8 Hala mı?Hüseyin 08-08-2011 15:20
Daha fazla yazmayayım diyorum, ancak bir yerde mecbur kalıyorum.

Ben Google'de ki bilgilerin tümü yalan yanlış bilgilerdir demiyorum. Googleyi geçelim.

Yazıda Peygamberin üzüm yer iken söylediği iddia edilen sözlerin kaynağı ve Ebu Talib'in Mekke'li müşrikler tarafından yapılan baskı sonucu söylediği iddia edilen ve 94 beyitten oluşan “Kaside-i Lamiyye” nerededir. Böyle saçmalıklara kim inanır biliyor musunuz? Kim olacak tabii ki Kadir İnanır.. Google Moogle hepsini bir kenara bırakın ve bunların kaynağını verin.

Öyle laf olsun diye (işkembeden):

"yukarıda verdiğim örnekler mutlak surette belirli kayıtlardan alınmış ve insanlarla kitap olarak ve makaleler olarak paylaşılmıştır"

demekle (sallamakla) olmuyor bu işler. Hani bunun sahih ve güvenilir kaynağı.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+4 #9 .......Hüseyin 08-08-2011 15:22
Ben bana göre doğru olup olmamasına göre laf yapmam, benim doğrularım İslami kaynaklardır. Yani Kur'an ve sahih Hadis kaynakları. Gerisi tamamen boş beleş lakırdılardır. Ve boş beleş lakırdılar tereddütsüz reddederim.. Bunlar İsrailiyat benzeri üretimlerdir. Ve hiç bir güvenilir inanılır tarafı yoktur, olmaz olamaz..

Ayrıca ben size iftira ediyorsunuz demiyorum. Müslümansanız hiç bir mesnedi ve dayanağı olmayan şeyleri ciddiye almamalısınız. Hadi kazara böyle bir şey oldu diyelim ama hala bunda ısrar ediyorsunuz.

Ben Peygamberim hakkında ki böyle mesnetsiz bir yazıdan tabii ki rahatsız olurum neden, çünkü dini bilgisi olmayan insanlar bu tip mesnetsiz yazıları okuduğunda zihinlerinde kalabilir. Bu saçmalıklar kulaktan kulağa yayılır.

İnsanlar tabii ki araştıracak karıştıracak öğrenecek vs.. Ama iş İslam ve İslam Peygamberine geldiğinde değişir. İslam ve ilgili konular sahih kaynaklarında araştırılır ve öğrenilir. Sallama kaynaklardan öğrenilmez.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
0 #10 Hüseyin Bey, Amacınızı Anlayamadım?Mert Kaptan 08-08-2011 15:57
Hüseyin Bey,
Merhaba,
Halit Durucan'ın yazdığı makaleyi ardından da yorumlarınızı okudum ve üzülerek belirtmeliyim ki amacınızı anlayamadım. Beğeni, takdir, inanç göreceli kavramlardır. Bir yazıyı beğenmemeniz, yazılanları onaylamamanız size o yazıyı karalama, baltalama, o yazıyı yazana bu tarzda ısrarla saldırma hakkını vermez. Yazının özünde aktarılanlarla savunduklarınız arasında bir bağ kuramadım, elbette bu noktada beni de eleştirebilirsi niz ancak sizi böylesine düzgün bir üslupta yanıtlamış ve değerli bilgiler aktaran seçkin bir kalemi bu tarzda bir polemik platformuna çekmeye çalışmanız anlaşılabilir gibi değil. Okumayınız efenim bu kadar rahatsızsanız. Okumayınız ve daha iyi bir bilginiz var ise siz de paylaşınız. Bu arada kaynaklarınızı da açıklamayı lütfen ihmal etmeyiniz. Türk toplumunun klasik davranış biçimidir bu "sürekli eleştiri" daha iyisi elinizde mevcut ise paylaşınız da biz de faydalanalım, okuyalım sayenizde aydınlanalım...
Sevgiler...
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+4 #11 .......Hüseyin 08-08-2011 16:05
Lafı daha fazla uzatmanın anlamı yok. Kısaca sizden sadece bu yazıda bahsi geçen hadis ve Ebu Talib'in sözlerinin kaynağını istiyorum.

Belki kaynak göstermek nedir bilmiyorsunuzdu r diye size hadis ve kaynak göstermekle ilgili bir örnek vereyim:

'Her kim benim adıma yalan söylerse cehennemdeki yerine hazırlansın" (Buharî, İlm 38, Cenâiz 33, Enbiyâ 50, Edeb 109; Müslim Zühd 72; Ebü Dâvud, İlm 4; Tirmizî. Fiten 70, İlm 8, 13 Tefsir I, Menâkıb 19:, İbn Mâce, Mukaddime 4; Dârimî, Mukaddime 25, 46; Müsned, II/47, 83, 133, 150, 159, 171).

Tekrar hatırlatayım İslam'da birinci kaynak Kuran'dır, ikincisi Hadis kitaplarıdır.

Hadis kitaplarının sıhhatçe en kuvvetli olan altısı Kütüb-ü Sitte adı altında toplanmıştır. Bunlara "sıhah-i sitte" veya "usul-ü sitte" de denir. Bu altı kitap Buhari ve Müslim'in sahihleri, Nesai, Ebu Davud, Tirmizi ve İbn-i Mace'nin sünenleridir .
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
-1 #12 Son CevapHalit Durucan 08-08-2011 22:56
Sayın Hüseyin Bey, yazıda ortaya konulan kitapları ve kaynakları hafife almanız sizin sorununuz. O kaynakları ortaya koyanlar yıllarını verip o kaynakları elde etmiştir. Şunu da ifade edeyim, o kaynakları aktaranlar bile kesinlikle Peygamberimizin Türk olduğunu iddia etmiyor. Sanki ben böyle birşey iddia etmişim gibi saldırgan bir tutum içine girmişsiniz. Benim amacım ve Peygamberimizle ilgili bu tür yazı ya da kitap yazanlar ortadaki bazı söylentilerin aslı var mıdır, yok mudur, bunun analizini yapmışlardır. Siz hala aynı şeyleri söylüyorsunuz. Ben hiç birşeyde ısrar etmiyorum, bunu nereden çıkardınız anlamadım. Sağlıkla kal
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+2 #13 Sonun başlangıcı..Hüseyin 09-08-2011 11:56
Ben sizi anlıyorum Halit bey, sizi gayet iyi anlıyorum. Öyle görünüyor ki, verilen bilgilerin kaynağını istemeyince karşı atak olarak saldırgan olduğumu öne sürüyorsunuz.

Şuna: "Arkadaş bizim işimiz müslümanların kafasını karıştırmak suretiyle beyin çorbasına çevirmek. Burada bahsi geçen bilgilerin kaynağı yok, zaten olmayan şeylerin kaynağıda olmaz. Bunlar küllüm işkembeden sallanmış yalan dolanlardır" desenize. :)

Ama yok, hala: "Ortaya konulan kitapları, ve kaynakları hafife almanız sizin sorununuz." diyebiliyorsunu z. Ancak bunların kaynağı nedir diye sorunca saldırgan oluyorum.

Adı üstünde makalemarketi.com olan bu site ilgimi çekti. Değişik makaleleri okurken arada sizin yazınız da gözüme çarptı. Bu konularda bilgim olması hasebiyle bunların yalan yanlış bilgiler olduğunu ifade edeyim dedim. Ama heyhat!! Meğer bu makaleyi daha doğrusu düzmeceleri üretenler gerçeklerin dillendirilmesi nden rahatsız oluyorlarmış.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+2 #14 Sonun başlangıcı..Hüseyin 09-08-2011 11:58
Ayrıca şurada resmen ve de cismen saçmalamışsınız : "O kaynakları ortaya koyanlar yıllarını verip o kaynakları elde etmiştir."

Bakın benim sorum gayet açık:

Kaynaktan nasıl kaynak elde ediliyor. Kaynakları ortaya koyup hangi yıllarını verip hangi kaynağı nasıl elde ediyorlar. Ve bu kaynaklar nedir, nerededir...

Umarım bunları saldırganlık olarak addetmezsiniz. Ve eğer bu makale adı altında neşredilen safsataların kaynağı yoksa.... Selametle kalın..
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
0 #15 sonucmustafa 03-11-2011 11:51
s.a neyin tarışmasını yapıyorsunuz amacınız ne anlamış değilim sonuc olarak insanlık adem ve havvadan gelir bunu herkes bilir ve buna inanır bu mantıklada düşünürsek araplar türk tür türkler de arap bütün insanlar kardeştir.diğer bir konu ise dünyadaki ilk medeniyetlerin türk medeniyeti olduğu ispatlanmıştır diğer bütün medeniyetlerin cıkış noktasıda türk medeniyetleridi r amerikadaki inka ve maya uygarlıklarına kadar ve antartikadaki eski moo lara kadar bunlar ispatlanmıştır arplar la türkler ne kadar farklı medeniyet olarak görünselerde aslında aynı yerden gelmişlerdir mantığınızı kullanırsanız bunu anlarsınız sonucta hepiiz okumuş kültürlü insanlarsınız. burda tartışılıcak bir konu yok bence saygılar
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+4 #16 ASIL SONUÇ...Turan Demirci 06-11-2011 16:54
Hz.Muhammedin ölüm tarihi 632 en sahih hadisleri topladığı söylenen Buharinin doğumu 810 arada 178 yıl var şimdi bu günden yola çıkarak düşünün 178 yıl önceki bir konuşma nasıl olur da bire bir aktarılır??? ve bu gün bunun üzerinde bu kadar kesin konuşulur ???
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+1 #17 GERÇEK OLAN:ferdi satıcı 08-06-2012 01:27
arkadaşlar adım ferdi satıcı ben hür seyidim hem annem hem babam peygamber soyundan gelmektedir size gerçek olanı anlatacağım ayetle ıspatlayacağım: tarihte kürt türk arap diye millet yoktur bunlar tamamen lakaptır ve bu lakaplar nuh tufanından sonra ham,sam,yasef diye hz.nuhun üç oğlunun zürüyyatından gelen lakaplardır.tufandan sonra hz.nuhun üç oğlu dünyanın üç noktasına ayrıldılar HAM afrıka kıtasına gıttı ve oraya yerleştı bu gün habbeşiler zenciler hepsı hamın soyudur.YASEF(yafes te derler) ise asyanın ortalarına gıttı ve oraya yerleştı bu gün çin kore japonya türkler ve tüm asya yasefın soyudur.sam ise mezopotamyada babasının topraklarında kaldı.yasefın bir çok oğlu vardı bunlardan bırısının adı tubol ıdı tubol çok mert cesaretlı yıyıt bırısı olduğu için ona lakap taktılar ve TÜRK dediler işte türklerın atası tubol onunda babası yasef onunda babası hz.nuhtur.samında bır çok çocuğu oldu bırısının adı manço idi mançonun soyunada KURİMANÇO dedıler yanı KÜRTün oğlu işte kürtün atası manço onun babası sam onun babası hz.nuhtur.tufandan sonra bu lakaplar çıktı KÜRT TÜRK ARAP ECEM ve dahası peygamber efendımız türk deıl arapta deıl esası ibranıdır ibranı ıse samın soyudur yanı kürtün bır koludur hz.ıbrahım URFALIdır hz.ibrahımin oğlu hz.ismail urfada doğdu daha sonra hz.ibrahim oğlu hz.ismaili ve kabılesınden bır kısım kımseyı alıp mekke bölgesıne yerleştırmıştır peygamberımız arap yarım adasında doğduğu için ona arap dıyorlar hadıslerınde araplara yer vermıştır bundakı kasıt şudur dedesı hz.ismail arap yarım adasında buyuduğu için arapça konuşmuş ve oranın kültürünü benımsemıştır kuranı kerım ıse arapça nazıl olmuştur sebebı ıse arap yarım adasının konuştuğu dıl arapçaydı peygamberımızde orada doğduğu için arapça konuşmuştur daha kolay anlaşılsın ve daha kolay tebliğ etsın dıye arapça nazıl olmuştur.özetle anlatmaya çalıştım (arkadaşlar bılmedığınız konular hakkında yalnış yorumlar yapmayın halkıda yalnış bılgılendırmeyn 05362794907 tl no bıraktım aksısını ıdda eden varsa buyursun televızyona hodrı meydan)
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+1 #18 GERÇEK OLAN:ferdi satıcı 08-06-2012 01:50
efendımız (s.t.a.v) soyu ise hz.muhammed (s.a.v) babası abdullah onun babası abdulmutalıb onun babası haşim onun babası abdulmenaf onun babası kusay onun babası kilab onun babası mürre onun atası hz.ismail.onun atası hz.ibrahim onun atası sam (a.s) onun atası hz.şakir(NUH) boş beleş müslümanlık olmaz dinimizi araştırın öğrenın allaha emanet olun
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+1 #19 EvetAli Has 14-06-2012 00:53
Peygamber Efendimiz S.A.V,Türk idi.Hz.İbrahim'in babasının adına bakınız.Nedir?Azer,Azer kelimesinin Arapçada bir karşılığı yoktur.Ancak Azeri ile Azer arasındaki bağı açıklayamayacak kadar da saf olduğumuzu zannetmiyorum.Peygamber Efendimiz ve onun Ali(Ehl-i Beyt'i) eğer illa ki bir ırk olarak sorulacaksa fiziksel olarak aslen Türk'tür.Ancak Peygamber Efendimiz ve Ali,ırklar üstüdür.Bunda da hiçbir beis yoktur.Çünkü Peygamber Efendimiz zaten o devirde de ailesiyle beraber Araplaşmış Arap olarak görülüyordu.Yalnız bir bilgiyi de burada düzeltmek isterim.Peygamber Efendimiz'de Kureyş kabilesindendir .Ancak Kureyş kabilesinin Beni Hişam kolundandır.O Türk yurduna git diyenler ise Beni Ümeyye kolundandır.Yani onlarda Hz.İbrahim'in soyundandır ve Türk'tür.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+3 #20 CVP: Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?Hüseyin Ağca 19-06-2012 10:02
Haydi biraz bilginiz olan şey hakkında tartıştınız, ya hiç bilginiz olmayan şey hakkında niçin tartışıyorsunuz ? Allah bilir, siz bilmezsiniz...

Ey insanlar! Muhakkak ki, Biz sizi bir erkek ile dişiden yarattık ve sizleri şubelere ve kabilelere ayırdık ki birbirinizi tanıyasınız. Şüphe yok ki, sizin ind-i ilâhide en mükerrem olanınız en ziyâde müttakî olanınızdır. Muhakkak ki Allah Teâlâ alîmdir, habîrdir. (HUCURÂT 13)

Arabın Arap olmayana, Arap olmayanın da Arap üzerine üstünlüğü olmadığı gibi; kırmızı tenlinin siyah üzerine, siyahın da kırmızı tenli üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük ancak takvada, Allah'tan korkmaktadır. Allah yanında en kıymetli olanınız O'ndan en çok korkanınızdır. (Veda Hutbesi)

"Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır." (Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225)

"Ben tam bir Arabım. Ben Kureyş kabilesindenim. Benim lisanım (Arapçayı en fasih konuşan) Benî Sa'd lisanıdır." (Feyzü'l-Kadîr, 3:44. Hadis no: 2696)

"Üç hasletten dolayı Arabı seviniz: Çünkü ben Arabım, Kur'ân-ı Kerim Arapça olarak nazil olmuştur, Cennet ehlinin konuştukları dil Arapçadır." (Feyzü'l-Kadîr, 1:178 Hadis no: 225)
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+2 #21 CVP: Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?Ömer YILDIRIM 16-09-2012 05:39
Ben tam bir arabım sözünde uydurma hadis.Sende kesin kaynaklarla gel kardeş,uydurma arapçıların hadisleriyle değil.Kurandada geçiyor peygamberimiz beyaz tenliydi,arapla ra benzemiyordu
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+1 #22 GERÇEK OLANferdi satıcı 17-09-2012 03:51
kardeşler yukarıdakı yazılarımı okuyun özetle yazmışım hz.muhammed (s.t.a.v)ne türk ne arap ne acem dir hz.nuhun oğlu sam ın soyundandır hz.ibrahim in babası taruh tur azer değil azer üvey babası ve öz amcasıdır çünkü hz.ibrahım doğmadan babası vefat etmış annesıde amcası azer ıle evlenmış ve sonra hz ibrahım doğmuştur bu nedenle azere hz.ibrahımın babası dıyorlar hz peygamberın sılsıleyı nuru taruhun soyundan ibrahim peygambere ondan ismail peygambere silsile gelip abdulmutalı be ondan abdullaha gelmiştır 0536 279 49 07 hz.peygamberın hangı mılletten olduğunu ve sılsıleyı belmek ısteyen bu numaradan bana ulaşsın burada tamamını yazdığım vakıt ırkçılık mıllıyetçılık gıbı kavramları ön planda tutmuşum gıbı tepkıler alacağım için arayın allah rızası ıçın sıze zaman ayırıp doğru olan bılıgılerı sızınle paylaşmak ısterım selametle kalın
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+1 #23 dogruserkan kılıç 02-10-2012 16:41
araplar hz muhammedin soyunu ortadan kaldırmaya udrastılar neden hz aliyi hüseyini hasanı osmanı ama ebubekir ile ömere dokunmadılar nuhun oglundan bahsediyor birisi oglundan soy türedi oda türk lerin soyudur kuranı kerimi acıp okusalar anlarlar bazı ayetlerde biz sizi toplumlara böldük
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+1 #24 CVP: Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?burki 07-10-2012 17:30
hüseyin zırt pırt hadise yazmışsın ey cahil ,şuanda dünyada 1.5 milyondan fazla uydurma hadis var ,sen emevi soyu yezid olmak istiyorsan illa ol cezasını sen çekecen ,artı ne kadar aptallıkki yukarda yazıyor yezid hz hüseyinin türklerle buluşmasını istemiyordu diye ,aptal bu yezid bir sürü hadis uydurdu dini yozlaştırdı.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+4 #25 CVP: Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?Hüseyin Ağca 24-12-2012 13:37
Alıntılandı burki:
hüseyin zırt pırt hadise yazmışsın ey cahil ,şuanda dünyada 1.5 milyondan fazla uydurma hadis var ,sen emevi soyu yezid olmak istiyorsan illa ol cezasını sen çekecen ,artı ne kadar aptallıkki yukarda yazıyor yezid hz hüseyinin türklerle buluşmasını istemiyordu diye ,aptal bu yezid bir sürü hadis uydurdu dini yozlaştırdı.


Arkadaşım, madem ben zırt pırt hadis yazıyorum ve dünyada 1 buçuk milyon uydurma hadis var, sizin ortaya attığınız hadisler o bir buçuğun neresindeler acaba.

Hayır yani benim zırt pırt verdiğim hadisler islam alimlerince tamamen sahih olduğuna hükmedilen kaynaklardandır . Madem o kadar iddialısınız, ortaya attığınız hadislerin kaynağını verin, (ama tabii sahih olmak kaydıyla) amenna diyebilelim.

Ama yok, siz ya da yukarıda ki makale isimli safsatanın sözde yazarı, benim bunların kaynağı nedir soruma şu enteresan cevapları veriyor:

"..yukarıda verdiğim örnekler mutlak surette belirli kayıtlardan alınmış ve insanlarla kitap olarak ve makaleler olarak paylaşılmıştır."

Diyor ancak, belirli kaynaklar diye bahsettiği kaynakların kaynağını vermiyor. Mübarek sanki nereden geldiği belli olmayan içme suyunun kaynağı..

"O kaynaklara da bakmak ve kendi kaynaklarıyla karşılaştırmak gerekir."

Burada da kaynaklardan dem vuruyor ancak yine kaynağın ne olduğunun bahsi bile edilmiyor..

"Sayın Hüseyin Bey, yazıda ortaya konulan kitapları ve kaynakları hafife almanız sizin sorununuz. O kaynakları ortaya koyanlar yıllarını verip o kaynakları elde etmiştir. Şunu da ifade edeyim, o kaynakları aktaranlar bile kesinlikle Peygamberimizin Türk olduğunu iddia etmiyor."

Aynı şekilde burada da kaynak kaynak diyor, ancak sözde yazar, konuyu kaynattığını farketmediğimi sanıyor. Ayrıca o kaynakları aktaranlar bile kesinlikle böyle bir iddiada bulunmuyorlar dedikleri kişilerin kim olduğunu bile bilmiyoruz..


Son olarak, kaynağı belirsiz hadislerle Peygamber ve ailesi hakkında mesnedsiz iddialarda bulunan sözde yazarımız:

"Bu konuya giremeyeceğim zira bu konular sorumluluk ister. Verdiğim hadisler pek çok yerde geçer,"

diyerek sorumluluk isteyen konular hakkında ortaya attığı kaynağı olmayan hadislerin pek çok yerde geçtiğinden bahsederek, konuyu kaynatmanın zirvesine ulaşıyor...

Takdiri size bırakıyor ve aptal ve benzeri hakaret vari sözleriniz için teessüflerimi belirtiyorum...
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
0 #26 CVP: Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?Abdussamed Seyhani 03-09-2013 21:08
Alıntılandı ferdi satıcı:
arkadaşlar adım ferdi satıcı ben hür seyidim hem annem hem babam peygamber soyundan gelmektedir size gerçek olanı anlatacağım ayetle ıspatlayacağım: tarihte kürt türk arap diye millet yoktur bunlar tamamen lakaptır ve bu lakaplar nuh tufanından sonra ham,sam,yasef diye hz.nuhun üç oğlunun zürüyyatından gelen lakaplardır.tufandan sonra hz.nuhun üç oğlu dünyanın üç noktasına ayrıldılar HAM afrıka kıtasına gıttı ve oraya yerleştı bu gün habbeşiler zenciler hepsı hamın soyudur.YASEF(yafes te derler) ise asyanın ortalarına gıttı ve oraya yerleştı bu gün çin kore japonya türkler ve tüm asya yasefın soyudur.sam ise mezopotamyada babasının topraklarında kaldı.yasefın bir çok oğlu vardı bunlardan bırısının adı tubol ıdı tubol çok mert cesaretlı yıyıt bırısı olduğu için ona lakap taktılar ve TÜRK dediler işte türklerın atası tubol onunda babası yasef onunda babası hz.nuhtur.samında bır çok çocuğu oldu bırısının adı manço idi mançonun soyunada KURİMANÇO dedıler yanı KÜRTün oğlu işte kürtün atası manço onun babası sam onun babası hz.nuhtur.tufandan sonra bu lakaplar çıktı KÜRT TÜRK ARAP ECEM ve dahası peygamber efendımız türk deıl arapta deıl esası ibranıdır ibranı ıse samın soyudur yanı kürtün bır koludur hz.ıbrahım URFALIdır hz.ibrahımin oğlu hz.ismail urfada doğdu daha sonra hz.ibrahim oğlu hz.ismaili ve kabılesınden bır kısım kımseyı alıp mekke bölgesıne yerleştırmıştır peygamberımız arap yarım adasında doğduğu için ona arap dıyorlar hadıslerınde araplara yer vermıştır bundakı kasıt şudur dedesı hz.ismail arap yarım adasında buyuduğu için arapça konuşmuş ve oranın kültürünü benımsemıştır kuranı kerım ıse arapça nazıl olmuştur sebebı ıse arap yarım adasının konuştuğu dıl arapçaydı peygamberımızde orada doğduğu için arapça konuşmuştur daha kolay anlaşılsın ve daha kolay tebliğ etsın dıye arapça nazıl olmuştur.özetle anlatmaya çalıştım (arkadaşlar bılmedığınız konular hakkında yalnış yorumlar yapmayın halkıda yalnış bılgılendırmeyn 05362794907 tl no bıraktım aksısını ıdda eden varsa buyursun televızyona hodrı meydan)

Güzel yorum yazmışsın kardeşim... Sana birşey soracaktım. İbrahim a.s'ın Sam'ın değilde Yafesin soyundan geldiğini söylüyorlar bazılar. Tahrif edilmiş Tevratın Sam ve Yafes soyunu karıştırdığını idda ediyorlar. İbrahim a.s Sam soyundan mı geliyor Yafes soyundan mı geliyor.
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
0 #27 CVP: Hz. Muhammed Türk mü? Arap mı? Hz. Muhammed Nereliydi?UĞURR 07-01-2014 23:15
PEYGAM BERİMİZ ARAPTIR bu tür tartışlamalar gereksiz ve yersizdir...
Alıntıyla Cevap Ver
 
 
+1 #28 israilogulların danzubeyir 08-01-2014 14:42
hz muhammede israil ogullarındandır hz ibrahim cocugu olmuyor allaha dua edip en cok sevdigi seyi ona adıyor karısı sare bir kadınla beraberber olmasını ister ve köle olana hacerle beraber olur ismail olur sonra sarenin cocugu olur ishak hz karısı sare kıskanıp ismaili ve haceri göndermesini istemiştir hz ibrahimde adı belli olmayan fakat araplar taraından için ama sonradan göç ettigi için hacer ismini koymuslardır hacerle beraber hz ibrahim göc eder mekkeye yerleştirir haceri ve ismaili sonra hz ibrahim döner hz muhammedde ismailin yani Hz ibrahim soyundan gelir hz muhammdein akrabaları ataları Hz ibrahimden kalma hanif inancını benimsiyorlardı kimse kalkıp araptı türktü demesin resmen israil ogullarındandır tüm peygamberler gibi
Alıntıyla Cevap Ver
 

Yorum Yapın / Soru Sorun

NOT: Yorum Politikası gereği reklam amaçlı yapılan yorumlar yayından kaldırılır.


Güvenlik kodu
Yenile

Makale Yazın

Üye girişi yaparak siz de makale yazabilir, web sitenize yönlendirme yaparak veya iletişim bilgilerinizi ekleyerek kişisel/kurumsal popüleritenizi arttırabilirsiniz. Makale yazmaya başlamak için Şimdi Kaydolun!

Araştırın

Araştırmasını yaptığınız konuyla ilgili kelimeyi girip "Ara" butonuna basınız. Alakalı sonuçlar listelenecektir.